باشگاه تلاشگران ارزش آفرین کیفیت

نهادی است ،غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی که در چارچوب چشم انداز و ماموریت اصلی طبق مصوبات (هیئت امناء انجمن) شورای سیاست گذاری انجام وظیفه میکند.
وظیفه اصلی این باشگاه بزرگ که متشکل از اعضا و نقش های متفاوتی در سراسر کشور می باشد ، نهادینه سازی مفهوم ارزش و ارزش آفرینی در حوزه های مختلف صنعت ، تجارت , اقتصاد ، علوم سیاسی ، علوم پزشکی و … می باشد.

عضویت در باشگاه

عضویت در باشگاه به دو نوع حقیقی و حقوقی تقسیم می شود که هر یک شرایط خاص خود را دارد

جشنواره نهم 

12 اسفند تالار ابوریحان

سخنان ارزش آفرینان                                                                                                                                                                                        مشاهده همه سخنان

سخنان بهروز فروتن


من زندگی را اول در ذهنم ترسیم می‌کنم و اگر ایرادی داشت آنرا تغییر می‌دهم یعنی روی حرف‌هایم متعصب نیستم و ...

بیشتر بخوانید

کیفیت مطلوب از نظر رضا داوری اردکانی


«کیفیت مطلوب» چیزی نیست که به صرف تصمیم‌های شخصی اشخاص حاصل شود و اگر می‌شد...

بیشتر بخوانید

مراسم روز ملی کیفیت با حضور حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فر


آبانماه ۱۳۹۶ ، مراسم روز ملی کیفیت با حضور حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فر...

بیشتر بخوانید

سخنان حجت الاسلام سید حسن خمینی


حجت الاسلام سيدحسن خمينى در سومین جشنواره تلاشگران کشور : “تكريم بزرگان، تكريم بزرگى...

بیشتر بخوانید

جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت


تا کنون 9 دوره جشنواره برگذار شده است که در مجموع 700 نفر منتخب کسب تقدیر نامه بوده اند که به 68 نفر آنها تندیس داده شده و از آنان تقدیر به عمل آمده است.

بیشتر مهمانان این جشنواره از افراد برجسته کشور می باشند که مجموع آنها به 12000 نفر می رسد.


برای مشاهده کلیلک کنید

اعضای شورا و دبیران باشگاه

باشگاه در وضع سیاست های کلی و همچنین تشکیل کارگروه ها اعضایی دارد که رکن اصلی آن محسوب می شود.

هیات امنا

مشاهده هیات امنا

اعضا شورای سیاست گذاری دهمین جشنواره

مشاهده اعضا شورای سیاست گذاری دهمین جشنواره

اعضای شورای سیاست گذاری باشگان

مشاهده دبیران کارگروه های باشگاه

کارگروه های باشگاه

مشاهده دبیران کارگروه های باشگاه

کارگروه های باشگاه 

در باشگاه برای اهداف متفاوت کارگروه های تخصصی تشکیل می شود                                                                                                                        مشاهده همه کارگروه ها

خدمات ما

آمادهء رشد کسب و کارتان هستید؟

با باشگاه تلاشگران همراه باشید

خلاصه ای از جشنواره های برگزار شده در سال های گذشته

10 تا ویدو

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

سازمان های همکار

تفاهم نامه های باشگاه                                                                                                                                                                                    مشاهد تمام سازمان های همکار 

RPC_ERROR Odoo Server Error Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 298, in xml_translate root = parse_xml(value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 276, in parse_xml return etree.fromstring(text) File "src/lxml/etree.pyx", line 3237, in lxml.etree.fromstring File "src/lxml/parser.pxi", line 1896, in lxml.etree._parseMemoryDocument File "src/lxml/parser.pxi", line 1777, in lxml.etree._parseDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 1082, in lxml.etree._BaseParser._parseUnicodeDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 615, in lxml.etree._ParserContext._handleParseResultDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 725, in lxml.etree._handleParseResult File "src/lxml/parser.pxi", line 654, in lxml.etree._raiseParseError File "", line 7 lxml.etree.XMLSyntaxError: Extra content at the end of the document, line 7, column 1 The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_http.py", line 237, in _dispatch result = request.dispatch() File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 687, in dispatch result = self._call_function(**self.params) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 359, in _call_function return checked_call(self.db, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/service/model.py", line 94, in wrapper return f(dbname, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 348, in checked_call result = self.endpoint(*a, **kw) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 916, in __call__ return self.method(*args, **kw) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 535, in response_wrap response = f(*args, **kw) File "/odoo/odoo-server/addons/web/controllers/main.py", line 1347, in call_kw return self._call_kw(model, method, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/addons/web/controllers/main.py", line 1339, in _call_kw return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/api.py", line 464, in call_kw result = _call_kw_multi(method, model, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/api.py", line 451, in _call_kw_multi result = method(recs, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3890, in write fields[0].determine_inverse(real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1275, in determine_inverse getattr(records, self.inverse)() File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 346, in _inverse_arch_base view_wo_lang.arch = view.arch_base File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1217, in __set__ records.write({self.name: write_value}) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3890, in write fields[0].determine_inverse(real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1275, in determine_inverse getattr(records, self.inverse)() File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 331, in _inverse_arch view.write(data) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3858, in write field.write(self, value) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1641, in write records.env['ir.translation']._sync_terms_translations(self, real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_translation.py", line 403, in _sync_terms_translations terms = set(field.get_trans_terms(value)) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1562, in get_trans_terms self.translate(terms.append, value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 303, in xml_translate root = parse_html(u"
%s
" % value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 284, in parse_html return html.fragment_fromstring(text, parser=_HTML_PARSER) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/lxml/html/__init__.py", line 851, in fragment_fromstring % ', '.join([_element_name(e) for e in elements])) Exception The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 643, in _handle_exception return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 301, in _handle_exception raise exception.with_traceback(None) from new_cause TypeError: sequence item 1: expected str instance, cython_function_or_method found