h
طراحی مدل ارزیابی با ۱۲ معیار
15 اسفند 1400

دکتر مهدی ریاحی، دبیر اجرایی جشنواره ملی تلاشگران کیفیت گفت: برای ارزیابی و شناسایی تلاشگران و برگزیدگان حوزه کیفیت، مدلی با 12 معیار طراحی شد.

نهمین جشنواره ملی تلاشگران کیفیت با حضور ارزش آفرینان صنایع و بخش های گوناگون در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار و از برگزیده گان این عرصه قدردانی شد.
در ابتدای این رویداد، دکتر مهدی ریاحی، دبیر جشنواره از برخی پیشکسوتان تلاشگر همچون آقایان معتضدی، روزبه، انصاری و همچنین خانم ها آراسته و دلاور تشکر کرده و گفت: شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که چرا جشنواره ای به جهت تجلیل از ارزش آفرینان در حوزه کیفیت برگزار شده و همچنین ترکیب سطوح برای دوره نهم برای منتخبین به چه شکلی است؟
وی با اشاره به مقاله ای از انجمن کیفیت امریکا در فوریه ۲۰۲۰ ادامه داد:  در این مقاله تعریف تلاشگران کیفیت، آیتم های تعالی، سرآمدی و کیفیت است که   در ۱۰ سال گذشته بررسی شده  که نکات قابل توجه ای را در خود دارد.
وی افزود: برای ارتقاء این ۳ آیتم، در این بازه زمانی روند تلاش و ثبت نام سازمان ها شیبی منفی ، بخش جوایز اهدا شده فردی پررنگ تر و البته  جوایز تیمی نیز روند صعودی داشته است.
دبیر نهمین جشنواره ملی تلاشگران کیفیت یادآور شد: این نتایج در خود پیامی دارد که سازمان ها علاقه به دریافت جایزه ئ رقابت نداشته و افراد هستند که به سمت ارزشمندی حرکت کرده اند و گروه ها نیز در قالب همکاری درصدد تلاش و اثرگذاری برآمده اند.
وی همچنین به قوانین و متون مندرج شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: متونی دراین قانون به چشم می خورد که مبنی بر حمایت از عالمان و فرهیختگان عرصه علم، فناوری و تلاشگران عرصه سرآمدی و سربلندی است.
وی به ماده یک اساسنامه نهمین جشنواره ملی تلاشگران کیفیت نیز اشاره کرد و افزود: هدف و رسالت این جشنواره نیز تجلیل از تلاشگران ارزش افرین کشور به شمار می رود. تلاشگرانی که دارای ویژگی خاص بوده  و در بازه زمانی مشخص و با خلاقیت، نوآوری و تلاش مستمر ایجاد نگرش جدیدی را ایجاد کرده  که منجر به ارتقاء سطح کیفی  جامعه باشند به طوری که امروز نمونه های ان را با یکدیگر خواهیم شناخت.
دبیر نهمین جشنواره ملی تلاشگران کیفیت با مد نظر قرار دادن ماده ۲ اساسنامه این جشنواره گفت: ماموریت و رسالت  اصلی ما، شناسایی، تجلیل و معرفی این افراد بوده تا با حمایت های مادی و معنوی از آنها، بستری مناسب برای الگو برداری  فراهم شود.
وی در ادامه به نحوه رتبه بندی و شاخص های تعیین تلاشگران کیفیت اشاره کرد و  اظهار داشت: در این مسیر نیازمند یک مدل برای تعیین شاخص، رتبه بندی و امتیاز دهی بوده که از دوره هشتم درصدد بررسی مدل های داخلی و خارجی برآمدیم و به یک الگوی شایسته رسیدیم..
ریاحی گفت: گروه فنی ۷ نفره  این جشنواره به مدت ۴ ماه  برای این مهم زمان صرف کرد که نتایج ان را برای دوره هشتم شاهد بوده و امروز دستاورد دومین مرحله ارزیابی با این مدل ارائه خواهد شد.
دبیر نهمین جشنواره ملی تلاشگران کیفیت ادامه داد: این مدل دارای ۱۲ معیار است که در قالب های شایستگی فردی، سازمانی  اجتماعی گنجانده می شود.
وی یادآور شد: معیارهای مدل فردی، ارزش اخلاقی، مهارت های ادراکی و تصمیم گیری و توسعه فردی است و معیارهای سازمانی را نیز رهبری، مدیریت عملکرد، شم تجاری و شبکه سازی شامل می شود.
وی با تاکید بر اینکه هر معیار دارای ۲۵ امتیاز است گفت: مدل اجتماعی نیز بر معیارهای الگوسازی، اشتغال زایی، مسئولیت اجتماعی تاکید دارد.


h
سومین جلسه هیات داوری نهمین دوره جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کشور
2 بهمن 1400
RPC_ERROR Odoo Server Error Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 298, in xml_translate root = parse_xml(value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 276, in parse_xml return etree.fromstring(text) File "src/lxml/etree.pyx", line 3237, in lxml.etree.fromstring File "src/lxml/parser.pxi", line 1896, in lxml.etree._parseMemoryDocument File "src/lxml/parser.pxi", line 1777, in lxml.etree._parseDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 1082, in lxml.etree._BaseParser._parseUnicodeDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 615, in lxml.etree._ParserContext._handleParseResultDoc File "src/lxml/parser.pxi", line 725, in lxml.etree._handleParseResult File "src/lxml/parser.pxi", line 654, in lxml.etree._raiseParseError File "", line 7 lxml.etree.XMLSyntaxError: Extra content at the end of the document, line 7, column 1 The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_http.py", line 237, in _dispatch result = request.dispatch() File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 687, in dispatch result = self._call_function(**self.params) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 359, in _call_function return checked_call(self.db, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/service/model.py", line 94, in wrapper return f(dbname, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 348, in checked_call result = self.endpoint(*a, **kw) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 916, in __call__ return self.method(*args, **kw) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 535, in response_wrap response = f(*args, **kw) File "/odoo/odoo-server/addons/web/controllers/main.py", line 1347, in call_kw return self._call_kw(model, method, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/addons/web/controllers/main.py", line 1339, in _call_kw return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/api.py", line 464, in call_kw result = _call_kw_multi(method, model, args, kwargs) File "/odoo/odoo-server/odoo/api.py", line 451, in _call_kw_multi result = method(recs, *args, **kwargs) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3890, in write fields[0].determine_inverse(real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1275, in determine_inverse getattr(records, self.inverse)() File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 346, in _inverse_arch_base view_wo_lang.arch = view.arch_base File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1217, in __set__ records.write({self.name: write_value}) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3890, in write fields[0].determine_inverse(real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1275, in determine_inverse getattr(records, self.inverse)() File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 331, in _inverse_arch view.write(data) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/theme_models.py", line 352, in write return super().write(vals) File "/odoo/odoo-server/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 95, in write return super(View, self).write(vals) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 558, in write res = super(View, self).write(self._compute_defaults(vals)) File "/odoo/odoo-server/odoo/models.py", line 3858, in write field.write(self, value) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1641, in write records.env['ir.translation']._sync_terms_translations(self, real_recs) File "/odoo/odoo-server/odoo/addons/base/models/ir_translation.py", line 403, in _sync_terms_translations terms = set(field.get_trans_terms(value)) File "/odoo/odoo-server/odoo/fields.py", line 1562, in get_trans_terms self.translate(terms.append, value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 303, in xml_translate root = parse_html(u"
%s
" % value) File "/odoo/odoo-server/odoo/tools/translate.py", line 284, in parse_html return html.fragment_fromstring(text, parser=_HTML_PARSER) File "/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/lxml/html/__init__.py", line 851, in fragment_fromstring % ', '.join([_element_name(e) for e in elements])) Exception The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 643, in _handle_exception return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception) File "/odoo/odoo-server/odoo/http.py", line 301, in _handle_exception raise exception.with_traceback(None) from new_cause TypeError: sequence item 1: expected str instance, cython_function_or_method found